Joke of the Day (24/09

What do you call Batman when he skips church?

Christian Bale