Joke of the Day 02/06/22

What do you call batman when he skips Church?

Christian Bale